top of page

שירות ומידע לדייר

שלבי פרויקט בהתחדשות עירונית

צוות.jpg
03
בחירת מפקח דיירים ויזם
מפקח מטעם הדיירים אשר יכין מפרט טכני המתאים לרמה הנדרשת ובהמשך יפקח על תהליך קידום התוכנית והיתריע הבניה והתאמתם להסכם ההתקשרות מול בין היזם ובין הדיירים. בהמשך ילווה המפקח את בעלי הדירות בפיקוח על הבניה, דוחות מסירה ודוחות לשנת הבדק. שכר טרחתו ישולם גם הוא על ידי היזם. את המו"מ מול היזם  יש לנהל ביחד עם עורך הדין אשר בחרתם על מנת לקבל את התמורות המקסימליות האפשריות בפרויקט ואת הבטוחות הטובות ביותר שניתן להשיג והאפשריות מבחינה תכנונית ובהתאמה למציאות הקיימת.​
02
מינוי עו"ד
הנציגות ממנה עורך דין לייצוג הדיירים כאשר שכרו של עוה"ד יחול וישולם ע"י היזם שייבחר לא על ידי דיירי הפרויקט. תפקידו של עורך הדין מטעם הדיירים יהיה לדאוג לבעלי הדירות מתחילת הדרך ועד לקבלת המפתח בדירה החדשה ולאורך כל התהליך ולהיות עבור הדיירים אוזן קשבת, לדאוג לדיירים הן בפן המקצועי והן בפן המשפטי במקסימום.​
01
בדיקת הסכמה עקרונית של הדיירים ומינוי נציגות
יש לקיים ישיבת דיירים ומתן הסכמה עקרונית של בעלי הזכויות לקידום תוכנית התחדשות עירונית והסמכת נציגות לקידום התהליך (בחירת עו"ד, בחירת מפקח דיירים, איתור יזמים וכו').​​​​
06
כנס הסבר וחתימות על הסכם.
05
הפצת הסכם סופי
הפצת הסכם סופי המוסכם בין באי כוח הצדדים להתייחסות הדיירים.
04
​משא ומתן על ההסכם
משא ומתן משפטי על הסכם מחייב לביצוע פרויקט התחדשות עירונית אשר יכלול בתוכו בין היתר הוראות ביחס לתמורות, הוראות ביחס למועדי הבנייה, ההוראות ביחס לערבויות ובטוחות אשר יינתנו לדיירים ועוד.
09
שלב הביצוע
פינוי הדיירים, הריסת הבניינים והתחלת בניה- בעלי הזכויות יוצאים להתגורר בשכירות על חשבון היזם ובכפוף למפורט בהסכם המשפטי שנחתם ובהסכם הליווי כך, כשבתום תקופת הבנייה יחזרו הדיירים לבנין חדש, לדירה חדשה במפרט גבוה, כולל מעלית חניה ועוד על חשבון היזם. ​
08
ליווי בנקאי​
ליווי בנקאי- התקשרות עם גוף מלווה פיננסי אשר יעניק ערבויות חוק מכר לבעלי הזכויות ולרוכשי דירות היזם בין היתר. 
07
התחלת תכנון
התחלת תכנון לקראת קבלת היתר בנייה בפועל על מנת להוציא את הפרויקט לפועל (או במקרה שיש צורך להכין תוכנית אז התחלת תכנון לצורך קידום תוכנית ורק לאחר אישור התוכנית- תכנון לקראת היתר בניה).
bottom of page